Alm. K.H.R. Syamsul ArifinPendiri & Pengasuh I Alm. K.H.R. As'ad Syamsul ArifinPendiri & Pengasuh II Alm. K.H.R. Ach. Fawaid As'adPengasuh III Alm. K.H. Dhofir Munawwar... K.H.R. Ahmad Azaim IbrahimyPengasuh IV
Sabtu, 3 Februari 2018 13:00 WIB 14 Hari 3 Jam lagi...
Haul Majemuk Masyayikh dan Keluarga Besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo